Historia

S’acabava el curs 84-85 i, un grup de professors de diversos centres adherits al Secretariat, es van plantejar la possibilitat d’associar-se per tal de potenciar la professió d’ensenyants. A l’octubre del 85 es va enviar a totes les escoles un full per tal que tothom qui estigués interessat en el projecte manifestés la seva adhesió. Al desembre es feien un seguit de reunions per tal d’exposar la idea a tothom i demanar la col•laboració de tots aquells qui estesin interessats. Als qui havien manifestat la seva intenció de participar se’ls va convocar a una reunió de treball, el febrer del 86, al col•legi de les Escolàpies del carrer Llúria. Durant tot un matí es va treballar per grups, d’allí va néixer una comissió gestora que s’encarregaria de redactar els Estatuts de la futura Associació. Aquest treball va durar fins al mes de maig.
El dia 10 de maig del 86, a la sala “Josep Mª de Segarra” del col•legi dels jesuïtes del carrer Casp, va tenir lloc l’assemblea constituent de l’ASSOCIACIÓ DE PROFESSORS DE L’ESCOLA CRISTIANA DE CATALUNYA, APECC, durant la qual es van aprovar els estatuts de l’Associació i es va elegir la primera Junta Directiva i Provisional que va sortir de la candidatura que havia presentat la comissió gestora.
Al setembre del 1986 la Junta Directiva Provisional de l’APECC va participar amb quatre membres en la reunió del Consell ampliat del Secretariat de les Escoles Cristianes de Catalunya, consell presidit pel senyor Cardenal Jubany.
El dia 23 d’octubre del 86 es va publicar el decret segons el qual es designaven els membres que havien de constituir el Consell Escolar de Catalunya. Entre els “professors dels nivells educatius no universitaris” hi figurà el president de l’APECC, Oriol Nogués i Carulla, que participà en veu i vot en les decisions del consell i que formà part a més a més, de la Comissió Permanent de l’esmentat Consell.
El dia 20 de setembre del 86, i en la sala d’actes del Col•legi de Lestonnac del carrer Aragó, va tenir lloc l’Assemblea Constitutiva de l’Associació. En aquesta Assemblea es va donar a conèixer la resolució del Servei d’Entitats Jurídiques i de Dret de la Conselleria de Justícia de la Generalitat segons la qual l’Associació APECC hi quedà inscrita i els seus estatuts aprovats. El document anava dirigit al “senyor Oriol Nogués i d’altres” i firmat pel Director General d’Entitats Jurídiques i de Dret, en Miquel Belloch i Barceló, amb data del 28 de juliol del 1986.
Per tal de poder tenir una comunicació periòdica entre tots els associats es va posar en marxa la publicació d’un full que el van batejar amb el nom de “Quatre ratlles”. El primer al desembre del 86 i el segon al mes de març i que es va dedicar a aclarir punts relacionats amb els conflictes laborals de l’ensenyament del’època. Va ser necessari fer algunes correccions de caràcter tècnic als estatuts abans de ser aprovats definitivament per l’autoritat corresponent. El text va ser reeditat i es va enviar un exemplar a cada soci i a cada una de les escoles adherides al Secretariat.
En les reunions preparatòries a la constitució de l’APECC es va parlar de les diferents problemàtiques dels professors en les distintes comarques. La Junta Directiva, el dia 26 de març de 1987, va aprovar per unanimitat autoritzar la firma i l’adhesió de l’APECC a “l’Agrupació de les Escoles de Catalunya per al 2000”, ECA/2000.